Strona główna
 Badania pracowników i środowiska pracy

MEDYCYNA PRACY 
  - wykonywanie przez specjalistów medycyny pracy wstępnych, okresowych i kontrolnych badań    lekarskich przewidzianych w kodeksie pracy
  - wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kodeksie pracy
  - wykonywanie szczepień ochronnych w zakładach pracy, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą
  - ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy
  - działalność konsultacyjna, diagnostyczna i lecznicza w zakresie patologii zawodowej
  - realizacja badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych, czynne poradnictwo w stosunku do osób doświadczających choroby zawodowej
  - monitorowanie stanu zdrowia osób pracujacych, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka

PSYCHOLOGIA PRACY
Badania psychologiczne kierowców i operatorów pojazdów silnikowych, suwnic, pracowników transportu kolejowego, badania psychotechniczne kierowców i osób ubiegajacych się o uprawnienia do kierowania pojazdami (zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym)

LABORATORIUM HIGIENY PRACY
Badania środowiskowe na stanowiskach pracy, ograniczenie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie.
Pomiary stżeń pyłów i czynników chemicznych, pomiary natężeń hałasu, mikroklimatu i oświetlenia.
Więcej na: www.higienapracy.sanitas.pl